Post Image
3132

Essay (Writing) Kalıpları ve Örnekleri

Essay (writing) kalıpları ve örnekleri üzerine muhteşem bir yazı derledim. Hazır essay kalıpları ve writing cümle örnekleri ile İngilizce kompozisyon yazmak hiç bu kadar kolay ve kaliteli olmamıştı.

Yerli yabancı pek çok araştırmacı, daha önceden yazılmış İngilizce essay cümlelerini inceleyerek kendi makalelerinde kullanabilecekleri kaliteli cümleleri derliyorlar ve kullanıyorlar. Bu makalemde sizlere daha önce derlenmiş hazır İngilizce cümle kalıpları ve anlamlarını sizlerle paylaşacağım.  Buradaki cümlelere kendi verilerinizi girdiğiniz zaman bu hazır cümleleri şablon / yapı olarak kullanabileceksiniz.

Ayrıca paylaştığım essay kalıplarının doğru zaman ve yapılarda olduğundan emin olabilirsiniz. Gönül rahatlığıyla içerisinden işinize yarayabileceğini düşündüklerinizi not alıp, essay alıştırmaları yaparken kullanmaya başlayabilirsiniz.

Daha önce “ Essay (writing) için hazır cümle kalıpları “ başlığıyla bir makale yayınlamış ve içerisinde muhteşem essay kalıpları ve anlamlarını sizlerle paylaşmıştım. Aslında bu makale de bahsettiğim önceki yazının devamı niteliğinde diyebilirim.

Lafı fazla uzatmadan hazır İngilizce essay kalıpları ve anlamlarını sizlerle paylaşıyorum. Umarım paylaşacağım writing kalıpları işinize yarar.

Hazır İngilizce Essay Kalıpları ve Anlamları

İngilizce hazır essay cümle kalıplarına geçmeden önce sizlere “that” kelimesi ile ilgili burada nasıl kullanacağımızı söylemek isterim. Sizlere aşağıda paylaşacağım BAZI cümlelerin sonuna “that” kelimesi getirebilirsiniz. “That” kelimesinden sonra cümle gelecektir. Böylelikle hazır writing kalıplarını rahatlıkla kullanabilirsiniz.

essay kalıbı + that + cümle

Konunuz (X)’in Neden Önemli Olduğunu Belirtmek

Her essay makalesinin bir konusu olmak zorundadır. Tabi sizlerde makale içerisinde konunuzun neden önemli olduğunu veya ne için önem arz ettiğini belirtirsiniz.Bu başlık altında verdiğim essay kalıpları bu ve benzeri amaçlar için kullanılabilir.

İlginizi çekebilir: İngilizce Essay Örnekleri – 128 Adet Essay Örneği

X is the main / leading / primary / major cause of …

X ana / lider / birincil / ana nedenidir …

Xs are a common / useful / critical part of…

X’ler ortak / faydalı / kritik bir parçasıdır…

Xs are among the most widely used / commonly discussed / well-known / well-documented /

X’ler en çok kullanılan / yaygın olarak tartışılan / iyi bilinen / iyi belgelenmiş /

widespread / commonly investigated types of …

yaygın / sıklıkla araştırılan türler…

X is recognized as being / believed to be / widely considered to be the most important …

X, en önemlisi olarak kabul ediliyor / inanılıyor / yaygın olarak kabul ediliyor …

It is well known / generally accepted / common knowledge that X is …

X’in bilinen / genel olarak kabul edilen / bilinen bir bilgi olduğu…

X is increasingly becoming / set to become a vital factor in …

X giderek daha önemli bir faktör haline gelmeye başladı …

Xs are undergoing a revolution / generating considerable interest in terms of …

X’ler bir devrim geçiriyor …

Xs are attracting considerable / increasing / widespread interest due to …

X’ler, şu sebeplerden dolayı önemli / artan / yaygın ilgi görüyor:

X has many uses / roles / applications in the field of …

X alanında birçok kullanım / rol / uygulama var.

A striking / useful / remarkable feature of …

Çarpıcı / kullanışlı / dikkat çekici bir özellik…

The main / principal / fundamental characteristics of X are:

X’in ana / ana / temel özellikleri şunlardır:

X Çalışmasının Geçmişteki Tarihini Ana Hatlarıyla Belirtmek (literatüre doğrudan atıfta bulunmamak)

Yazdığınız konunun veya cümlenin geçmişinden bahsedecek veya yazacağınız cümleyi geçmiş bir olaya/kişiye dayandıracaksanız bu başlık altında verdiğim writing kalıpları tam size göre olacaktır.

Last century X was considered to be / viewed as / seen as the most …

Geçen yüzyılda X, en çok olarak görülüyor / görülüyordu.

Initial / Preliminary / The first studies of X considered it to be

İlk / Ön / X’in ilk çalışmaları

Traditionally X / In the history of X, the focus has always been …

Geleneksel olarak X / X tarihinde, odak her zaman olmuştur…

Scientists / Researchers / Experts have always seen X as …

Bilim adamları / Araştırmacılar / Uzmanlar her zaman X’i…

Until now / For many years / Since 1993 Xs have been considered as …

Şu ana kadar / Yıllarca / 1993’ten beri Xs…

X has received much attention in the last two years / in the past decade / over the last two decades …

X son iki yılda / son on yılda / son yirmi yılda çok fazla ilgi gördü…

For the past five years / Since 2011 there has been a rapid rise in the use of Xs

Son beş yıldır / 2011’den beri, X’lerin kullanımında hızlı bir yükseliş oldu.

The last two years have witnessed / seen a huge growth in X …

Son iki yılda X’de büyük bir büyüme görüldü …

The past decade / last year has seen a renewed importance in X …

Son on yılda / geçen yıl X’de yenilenen bir önem gördü…

Recent developments in / findings regarding X have led to …

X ile ilgili son gelişmeler / bulgular…

X has become a central / an important / a critical issue in …

X, merkezi bir / önemli / kritik bir konu haline geldi…

X’in Olası Geleceğini Ana Hatlarıyla Belirtmek

Makalenizin konusunu veya kompozisyonunuzdaki ifadenizi gelecekte bir olaya/kişiye vs. bağlamak ve olası gelecekle ilgili tahminlerinizi belirtmek için bu başlık altındaki İngilizce writing kalıplarını kullanabilirsiniz.

The next decade is likely to see / witness a considerable rise in X

Gelecek on yılın, X’de önemli bir yükseliş görmesi / tanık olması muhtemel

In the next few years X will become / is likely to have become

Önümüzdeki birkaç yıl içinde X olacak / olması muhtemeldir

Within the next few years, X is set / destined / likely to become an important component in …

Önümüzdeki birkaç yıl içinde, X… ‘de önemli bir bileşen haline gelecek / belirlenecek / belirlenecek

By 2025 / Within the next ten years, X will have become …

2025’te / Gelecek on yıl içinde, X …

X will soon / shortly / rapidly / inevitably be an issue that …

X yakında / kısa sürede / hızla / kaçınılmaz olarak bir sorun olacak…

Bilgi ve Olası Sınırlamalar Arasındaki Boşluğu Belirtmek

Aslına bakarsanız bu başlık altındaki hazır cümle kalıpları birçok amaç için kullanılabilir. Bu sebeple sabit bir yere veya amaca saplanıp kalmayın. Esnek düşünün ve uygulayın 🙂

Few researchers have addressed the problem / issue / question of …

Çok az sayıda araştırmacı… sorununu / sorununu / sorusunu ele aldı…

Previous work has only focused on / been limited to / failed to address …

Önceki çalışmalar yalnızca bunlarla sınırlı kaldı / ele alınamadı / ele alınamadı…

A basic / common / fundamental / crucial / major issue of …

Temel / ortak / temel / önemli / önemli bir konu…

The central / core problem of A challenging / An intriguing / An important / A neglected area in the field of …

Zorlu / ilgi çekici / önemli / ihmal edilen bir alanın merkezi / temel problemi…

Current solutions to X are inconsistent / inadequate / incorrect / ineffective / inefficient / oversimplistic / unsatisfactory

X’in mevcut çözümleri tutarsız / yetersiz / yanlış / etkisiz / etkisiz / aşırı / yetersiz / tatmin edici değil

Many hypotheses regarding X appear to be ill-defined / unfounded / not well grounded / unsupported / questionable / disputable / debatable

X ile ilgili birçok hipotez kötü tanımlanmış / temelsiz / temelsiz / desteklenmeyen / tartışmalı / tartışmalı / tartışmasız görünüyor

The characteristics of X are not well understood / are misunderstood / have not been dealt with in depth.

X’in özellikleri iyi anlaşılmamıştır / yanlış anlaşılmıştır / ele alınmamıştır.

It is not yet known / has not yet been established whether X can do Y.

X’in Y yapıp yapamayacağı henüz bilinmiyor / kurulmadı.

X is still poorly / not widely understood.

X hala zayıf / geniş ölçüde anlaşılamamıştır.

X is often impractical / not feasible / costly …

X genellikle pratik değildir / mümkün değildir / maliyetlidir…

Techniques to solve X are computationally demanding / subject to high overheads / time consuming / impractical / frequently unfeasible.

X’i çözmek için teknikler hesaplamalıdır ve yüksek masraflara / zaman alıcı / pratik / sık sık kullanılamaz duruma gelir.

A major defect / difficulty / drawback / disadvantage / flaw of X is …

X’in büyük bir kusuru / zorluğu / dezavantajı / dezavantajı / kusuru…

One of the main issues in our knowledge of / what we know about X is a lack of …

Bilgimizdeki / X hakkında bildiklerimizdeki ana konulardan biri eksikliğidir…

This particular / specific area of X has been overlooked / has been neglected / remains unclear …

X’in bu özel / spesifik alanı göz ardı edildi / ihmal edildi / belirsiz kaldı…

Despite this interest, no one to the best of our knowledge / as far as we know has studied …

Bu ilgiye rağmen, bildiğimiz kadarıyla, bildiğimiz kadarıyla kimsenin bilmediği kadarıyla…

Although this approach is interesting, it suffers from / fails to take into account / does not allow for…

Bu yaklaşım ilginç olsa da, dikkate alması / başaramaması / izin vermemesi…

In spite of / Despite its shortcomings, this method has been widely applied to …

/ Eksikliklerine rağmen, bu yöntem yaygın olarak…

However, there is still a need for / has been little discussion on …

Ancak, bunun için hala bir ihtiyaç var / çok az tartışıldı …

Moreover, other solutions / research programs / approaches have failed to provide …

Ayrıca, diğer çözümler / araştırma programları / yaklaşımlar sağlanamadı…

Most studies have only focused / tended to focus on …

Çoğu çalışma sadece odaklanmaya / odaklanmaya meyillidir…

To date / Until now this methodology has only been applied to …

Bugüne kadar / Şimdiye kadar bu metodoloji sadece…

There is still some / much / considerable controversy surrounding …

Etrafında hala bir miktar / çok / önemli tartışma var …

There has been some disagreement concerning / regarding / with regard to whether

Olup olmama konusunda / konusunda / konusunda bazı anlaşmazlıklar olmuştur.

There is little / no general agreement on …

… hakkında çok az genel anlaşma var / yok.

The community has raised some issues / concerns about …

Topluluk, bazı konular / endişeler dile getirdi…

Concerns have arisen / been raised which question / call into question the validity of …

… ‘nın geçerliliğini sorgulayan / sorgulayan endişeler ortaya çıktı / dile getirildi…

In the light of recent events in x, there is now some / much / considerable concern about …

X’teki son olaylar ışığında, şu anda bazı / çok / kayda değer endişeler var…

Sevgili dostlar, bu makalemizin sonuna geldik. Essay ve writing sınavlarınızda kullanabileceğiniz birbirinden kaliteli İngilizce hazır cümle kalıplarını sizler için derlemeye çalıştım. Umarım işinize yarar.

İngilizce essay kalıpları ve writing cümle kalıpları üzerine yazdığım bu makalenin devamı en kısa zamanda gelecektir. Takipte kalmanız dileğiyle, iyi çalışmalar.

İlginizi çekebilir: IELTS Essay Örnekleri – 122 Adet Essay Örneği

3
Kimler Neler Demiş?

avatar
2 Yorum
1 Cevap
0 Takipçiler
 
En çok tepki verilen yorum
En sıcak yorum dizisi
3 Yorum yapanlar
MUSTAFAKenar YazarıRecep Hilmi Tufan Son yorum yapanlar
  Abone ol  
Bildir
Recep Hilmi Tufan
Ziyaretçi
Recep Hilmi Tufan

Üzerinde çok uğraşılmış olduğu belli olan harika bir yazı. Emeğinize sağlık. Tamamen İngilizce yayın yapan bir blogunuz var mı veya düşünüyor musunuz?

MUSTAFA
Ziyaretçi
MUSTAFA

Emeğinize sağlık çok güzel bir paylaşım olmuş.